REGULAMIN USŁUGI ARCHDESK

§1

Definicje pojęć

Na potrzeby niniejszego regulaminu strony nadają poniższym pojęciom następujące znaczenie:

 1. System – oprogramowanie komputerowe służące do zarządzania procesami w przedsiębiorstwie;
 2. Błąd – wadliwość Systemu uniemożliwiająca korzystanie z Systemu lub też uniemożliwiająca korzystanie z jego poszczególnych istotnych funkcjonalności;
 3. EMS   EMS OPERATIONS (PL) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Zabłocie 25/13, 30-701 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000757547, identyfikującą się numerami NIP: 6793176894 i REGON: 381817332.
 4. Usługa – usługa świadczona przez EMS na rzecz Klienta, w zakresie określonym w § 3 Regulaminu.
 5. Umowa – umowa pomiędzy Klientem a EMS dotycząca świadczenia Usług, zawarta zgodnie z Regulaminem (z ewentualnym uwzględnieniem indywidualnie ustalonych modyfikacji);
 6. Klient – osoba prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, która w zakresie tej działalności zawiera z EMS Umowę;
 7. Strony (lub pojedynczo – Strona) – Klient lub EMS;
 8. Konto Główne – konto w Systemie dające możliwość korzystania z wszystkich funkcjonalności Systemu przez Klienta oraz tworzenia i zarządzania Kontami Użytkowników;
 9. Konto Użytkownika – konto w Systemie dające możliwość korzystania przez określonego Użytkownika z co najmniej części funkcjonalności Systemu;
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, której Klient umożliwi korzystanie z Systemu poprzez stworzenie i udostepnienie dla niego Konta Użytkownika (w tym sam Klient, jeżeli jest osobą fizyczną i stworzone zostanie dla niego Konto Użytkownika);
 11. Konfiguracja – wstępne dostosowanie Konta Głównego do wykorzystania Systemu zgodnie z celami Klienta.
 12. Regulamin – niniejszy dokument, który jednocześnie stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 13. Serwis – usługa utrzymania i wsparcia technicznego świadczona przez EMS na rzecz Klienta;
 14. Cennik – zawarta w Załączniku nr 1 do Umowy tabela zawierająca elementy Płatności należne EMS odnosząca się do poszczególnych parametrów korzystania z Serwisu,
 15. Płatność – opłaty należne EMS w kwocie i terminach określonych w Umowie i Cenniku;
 16. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udałoby się uniknąć nawet w wypadku zachowania najwyższej staranności Stron bądź uznane za siłę wyższą przez EMS;
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

§2

Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy dokonywane jest poprzez podpisanie Umowy w formie pisemnej po bezpośrednim kontakcie z EMS.
 2. System stanowi narzędzie służące do usprawnienia zarządzania procesami w firmie, tworzenia wycen i zamówień dla dostawców oraz kontroli czasu pracy robotników na budowie, a w związku z tym oferowany jest przez EMS wyłącznie do użycia profesjonalnego, związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej. Zawierając Umowę Klient potwierdza, że jest ona zawarta na potrzeby prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej lub zawodowej.

 

§3.

Przedmiot Umowy.

 1. Usługa świadczona na rzecz Klienta zgodnie z Umową i Regulaminem obejmuje zapewnienie zdalnego dostępu do Systemu na zasadach opisanych w Umowie, na platformie [_], w oparciu o zapewniana przez EMS o infrastrukturę chmurową. Regulamin nie dotyczy korzystania z Systemu w ramach przyszłej aplikacji mobilnej do której zostanie przygotowany odrębny regulamin.
 2. System posiada funkcjonalności pozwalające na:
 1. tworzenie wycen,
 2. tworzenie zamówień dla dostawców,
 3. kontrolę czasu pracy pracowników i kosztu pracy pracowników,
 4. zarządzanie i kontrola procesów w projekcie,
 5. przydzielanie zadań do poszczególnych pracowników i kontrola ich wykonania,
 6. tworzenie programu prac dla pracowników,
 7. zarządzanie fakturami kupna i sprzedaży powiązanymi z danym projektem,
 8. kontrolę wydatków w projekcie,
 9. zarządzanie materiałami w magazynie,
 10. zarządzanie zasobami trwałymi firmy,
 11.  przechowywanie plików związanych z projektami,
 12. monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu prac w projekcie.
 1. Konfiguracja obejmuje:
 1. utworzenie Konta Głównego,
 2. wprowadzenie ustawień w Systemie zgodnie z postanowieniami Umowy;
 3. wysłanie osobie, która będzie użytkownikiem Konta Głównego wiadomości e-mail z danymi logowania (login i jednorazowe hasło) oraz instrukcją pierwszego logowania do Systemu.
 1. W celu dokonania Konfiguracji Klient musi przekazać EMS imię, nazwisko i adres e-mail osoby, która będzie użytkownikiem Konta Głównego. Użytkownik Konta Głównego ma obowiązek wypełnić formularz struktury konta oraz szablony importu danych, dostarczone użytkownikowi Konta Głównego przez EMS wraz z instrukcją jak je wypełnić. W razie problemów z wypełnieniem któregokolwiek z przesłanych przez EMS dokumentów, użytkownik Konta Głównego ma obowiązek skontaktować się z EMS poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: support@archdesk.com.
 2. Poza Konfiguracją EMS nie jest zobowiązane do aktywnego podejmowania czynności związanych z Systemem.
 3. Korzystanie z Systemu wymaga:
 1. zalogowania się do Konta Głównego,
 2. przeprowadzenia przez EMS Konfiguracji we współpracy z Klientem,
 3. wprowadzenia jak największej ilości danych z wykorzystaniem szablonów importu danych, przekazanych klientowi przed Konfiguracją przez EMS.
 1. Hasła do Konta Głównego i Kont Użytkowników muszą mieć co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jedną małą literę, jedną dużą literę i jedną cyfrę. W obowiązku każdego Użytkownika jest zmienić hasło do pierwszego logowania, otrzymane od EMS.
 2. System udostępniany jest w aktualnym stanie (as is), a EMS nie jest zobowiązane do wprowadzania żadnych zmian w Systemie, innych niż poprawianie Błędów w ramach Serwisu, przy czym EMS uprawniona jest do wprowadzenia wszelkich zmian i aktualizacji do Serwisu.
 3. System udostępniany jest w modelu Software as a Service (SaaS) stąd wszelkie prawa własności intelektualnej do Systemu należą i należeć będą wyłącznie do EMS.
 4. Zawierając Umowę, w szczególności na potrzeby dokonania Konfiguracji, Klient musi dostarczyć EMS informacje, które są dokładne, kompletne, aktualne, a Klient posiada do nich wszelkie konieczne prawa.
 5. Wszystkie dane przechowywane w systemie są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Klient samodzielnie odpowiada za wszelkie dane wprowadzane do Systemu, w szczególności mogące powodować niemożliwość skutecznego używania Systemu lub zakłócenie w działaniu Systemu.
 6. Do prawidłowego działania Systemu konieczne będzie zapewnienie stabilnego połączenia teleinformatycznego z siecią Internet.
 7. W ramach Konfiguracji Klient może::
 1. utworzyć Konta Użytkowników,
 2. określać uprawnienia Użytkowników,
 3. stworzyć strukturę procesów w firmie,
 4. stworzyć strukturę firmy w Systemie, m.in. departamenty w firmie,
 5. dokonać personalizacji Systemu w zakresie umieszczenia logotypu oraz danych firmy w Systemie.
 1. System udostępniany jest również innym podmiotom niż Klient. Jednakże EMS nie udostępnia innym podmiotom korzystającym z Systemu jakichkolwiek informacji wprowadzonych do Systemu przez Klienta w ramach Umowy.
 2. EMS przeprowadzi dla Klienta bezpłatne treningi z obsługi Systemu online lub w siedzibie Klienta (zgodnie z wyborem SMS) na zasadach określonych w Umowie.

 

§4.

Użytkownicy

 1. Za pomocą Konta Głównego Klient może tworzyć Konta Użytkowników dla poszczególnych Użytkowników, wyznaczając dla nich zakres dostępu do funkcjonalności Systemu.
 2. Poprzez założenie i udostępnienie Użytkownikowi Konta Użytkownika, Klient upoważnia go do korzystania z Systemu w zakresie ustalonym dla danego Konta Użytkownika.
 3. Klient jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Użytkowników jak za swoje, w tym w szczególności w zakresie zapewnienia poufności haseł i możliwości dostępu do Systemu.

 

§5.

Odpowiedzialność, Serwis

 1. Na potrzeby świadczenia Serwisu EMS wskazuje adres poczty elektronicznej support@archdesk.com jako adres, na który Klient może kierować zapytania i uwagi odnośnie działania EMS oraz zgłaszać istnienie Błędów. W ramach Systemu istnieje również funkcjonalność informowania o Błędach i zgłaszania uwag („ticketów“).
 2. W ramach Serwisu, w przypadku zgłoszenia Błędu, EMS udzieli odpowiedzi Klientowi odpowiedzi w terminie 48 godzin od dokonania zgłoszenia zgodnie ust. 1. powyżej oraz niezwłocznie podejmie działania w celu usunięcia Błędu. Wszystkie poprawnie przyjęte zgłoszenia otrzymają automatyczne potwierdzenie mailowe.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za używanie Systemu, w tym w szczególności za zachowanie w poufności haseł i dostępów do Konta Głównego i Kont Użytkowników. Klient zobowiązuje się do poinformowania EMS niezwłocznie w przypadku gdyby poufność hasła została naruszona i jest zobowiązany do dokonania samodzielnie niezwłocznej zmiany hasła.
 4. EMS może wewnątrz Systemu lub w inny sposób udostępniać sugestie dla Klienta odnośnie używania Systemu w celu skuteczniejszego korzystania z Systemu. Takie działania oparte będą na doświadczeniu EMS. W każdym wypadku przy ewentualnym zastosowaniu się do sugestii Klient powinien uwzględnić w szczególności specyfikę swojej działalności.
 5. EMS zobowiązuje się do konserwacji Systemu oraz dokonywania wszelkich koniecznych aktualizacji Systemu.
 6. EMS zobowiązuje się nie dodawać, modyfikować lub usuwać danych wprowadzonych przez Klienta za pomocą Systemu, wyłączając:
 1. wyraźne prośby Klienta o dodanie, modyfikacje lub usunięcie danych z Systemu (przy czym EMS nie jest zobowiązane do wprowadzania żadnych danych o ile inne postanowienia Umowy lub Regulaminu wyraźnie na to nie wskazują),
 2. sytuacje, gdy podjęcie określonych czynności jest wymagane zgodnie z przepisami prawa,
 3. sytuację, o której mowa w § 11 ust. 5 Regulaminu.
 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować EMS o jakichkolwiek nieprawidłowościach w działaniu Systemu, w szczególności mogących wskazywać na nieuprawniony dostęp do Systemu.
 2. EMS nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Systemu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Klienta lub Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Systemu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które EMS nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Systemu spowodowanym działaniem Siły Wyższej. EMS zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Systemu.
 3. EMS nie ponosi odpowiedzialności również za:
 1. podjęte przez Klienta lub Użytkownika działania lub też skutki zaniechań w związku z uzyskanymi za pośrednictwem Systemu informacjami;
 2. działania i zaniechania podmiotów trzecich, z których usług skorzystał Klient lub Użytkownik w związku z użytkowaniem Systemu;
 3. używanie przez Użytkownika w Systemie informacji poufnych lub danych osobowych osób trzecich;
 4. dane, informacje oraz materiały udostępniane przez Klienta lub Użytkownika za pomocą Systemu;
 5. przerwy w działaniu Systemu zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;
 6. niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Klient zawarł odpowiednie umowy;
 7. szkody spowodowane niezgodnym z Umową, Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Systemu;
 8. niedziałanie lub nienależyte działanie Systemu na urządzeniu Klienta lub Użytkownika niespełniającym wymagań technicznych;
 9. przerwy w działaniu Systemu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii EMS;
 10. wszelkie skutki wynikające z przejęcia danych dostępu Klienta lub Użytkownika do Systemu przez osobę trzecią, jeżeli przejęcie to nastąpiło z przyczyn niezależnych od EMS;
 11. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od EMS;
 12. brak możliwości świadczenia Usługi z przyczyn technicznych zaistniałych po stronie zewnętrznych dostawców z których EMS korzysta przy realizacji Usługi.
 1. Łączna odpowiedzialność EMS związana z zawarciem i wykonaniem Umowy co do wszelkich roszczeń, umownych, jak i pozaumownych obejmuje jedynie szkody rzeczywiste (damnum emergens) z wyłączeniem utraconych korzyści (lucrum cessans) i szkód następczych, i ogranicza się do kwoty maksymalnej 100 000 zł (sto tysięcy złotych zero groszy) w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę jak i łącznie wszystkich zdarzeń.

 

§6.

Procedura reklamacyjna

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Systemem na adres e-mail support@archdesk.com. Reklamacje mogą być także składane za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), na adres korespondencyjny podany w § 1 pkt 3) Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. wskazanie Klienta składającego reklamację,
  2. wskazanie funkcjonalności Systemu, której dotyczy reklamacja i opis problemów w jej działaniu.
 3. W trakcie trwania procedury reklamacyjnej, EMS może zwrócić się do Klienta o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie problemów z działaniem systemu.
 4. Reklamacje można zgłaszać w terminie 7 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania. W razie złożenia reklamacji na adres korespondencyjny za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia przesyłki EMS.
 5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni roboczych od ich otrzymania.

 

§7.

Wymagania techniczne, nota prawna

 1. Dla prawidłowej współpracy z Systemem, system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
   1. zapewniać dostęp do sieci Internet;
   2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta, która musi mieć uruchomioną obsługę Java Script
   3. posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1366 x  768 pikseli,
   4. posiadać min. 4 GB pamięci RAM.
 1. System może być wykorzystywany przez Klienta wyłącznie zgodnie z jego pierwotnym, określonym przez Umowę i Regulamin przeznaczeniem. Zabroniona jest jakakolwiek zmiana tego przeznaczenia przez Klienta.
 2. Zakazane jest, w ramach korzystania z Systemu dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta), w szczególności poprzez doprowadzenie do umieszczenia tych treści w Systemie.
 3. Klient nie będzie wprowadzał do Systemu jakichkolwiek danych, do których nie jest uprawniony lub do których zapisu w ten sposób nie byłby uprawniony (w tym danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, tajemnicą państwową służbową lub tajemnicą zawodową) w tym w szczególności w sposób prowadzący do zapisania tych danych w Systemie.
 4. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Systemu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalności o charakterze hackerskim. Zakazane jest w szczególności używanie jakiegokolwiek oprogramowania w celu obejścia zabezpieczeń stosowanych w Systemie oraz dokonywanie jakichkolwiek działań które mogą prowadzić do zakłócenia funkcjonowania Systemu (lub jego elementów) lub prób takich działań, w szczególności poprzez wprowadzanie jakichkolwiek danych do Systemu.
 5. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, EMS, informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
 6. Zawartość i struktura Systemu oraz serwisu, przez który jest on dostępny chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych tam tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, map, planów i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę, bez zgody EMS jest zabronione. Zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie kodu Systemu, a także jakiekolwiek próby dekompilacji tego kodu lub jakiegokolwiek innego dotarcia do kodu źródłowego Systemu.
 7. Klient nie jest uprawniony do udostępniania Systemu jakimkolwiek osobom trzecim (przy czym za osoby trzecie nie są uważani w szczególności pracownicy Klienta), w szczególności zawierania jakichkolwiek umów licencji, dzierżawy, najmu czy przeniesienia praw (postanowienie niniejsze wprowadzone jest dla uniknięcia wątpliwości i nie oznacza, że w jego braku lub w razie jego nieskuteczności lub nieważności, Klientowi przysługiwałoby prawo do zawarcia takich umów). Sprzeczne z Umową jest wykorzystywanie Systemu w celu stworzenia konkurencyjnego oprogramowania przez Klienta lub osobę trzecią.
 8. Zakazane jest wykorzystywanie Systemu do jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem.
 9. Zawarcie Umowy nie powoduje przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej przez EMS na Klienta ani nie zobowiązuje EMS do dokonania takiego przeniesienia.
 10. Klient przyjmuje do wiadomości, że System, tak jak każde złożone oprogramowanie komputerowe może zawierać błędy, defekty lub usterki i EMS nie może gwarantować tego, że System będzie całkowicie od nich wolny.

 

§8.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z zakładaniem Kont Użytkowników oraz wprowadzaniem danych do Systemu, możliwe jest przekazanie przez Klienta do Systemu danych osobowych. W tym zakresie dochodzi do powierzenia EMS przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w RODO, tym samym Klient jest zobowiązany do zawarcia z EMS umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o której mowa w 28. RODO.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez EMS jest wykonywane zgodnie z Polityką Prywatności EMS dostępną pod adresem www.archdesk.co.uk/terms-service-privacy-policy/.

 

§9.

Zbierane dane, Informacje Poufne

 1. EMS zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje udostępnione EMS przez Klienta lub zebrane w ramach korzystania przez Klienta z Systemu, w szczególności dane osobowe. EMS zachowywać będzie wobec tych informacji standardy bezpieczeństwa i poufności nie mniejsze niż wobec własnych informacji oraz zgodne z przepisami prawa.
 2. Za ujawnienie informacji poufnych nie uważa się udostępnienia ich stale współpracującym z EMS pracownikom, podwykonawcom i doradcom w związku z wykonywaniem Umowy lub wykonywaniem prac związanych z Systemem.
 3. EMS może zbierać dane dotyczące sposobu korzystania z Systemu, zachowań Użytkowników, wykorzystywanych funkcjonalności, występujących problemów itp. w szczególności w celu dalszych prac nad Systemem i dostosowania Systemu do potrzeb odbiorców (pasywne zbieranie danych). Dane te przeznaczone będą jedynie na wewnętrzne potrzeby EMS.
 4. EMS może zbierać dane odnośnie sposobu korzystania przez Klienta lub Użytkowników z Systemu w celu określenia kwoty Płatności, w szczególności jeżeli kwota Płatności uzależniona jest od określonych parametrów wskazanych w Umowie lub Cenniku.
 5. Klient zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje udostępnione Klientowi przez EMS lub uzyskane w ramach korzystania przez Klienta z Systemu, w szczególności dane osobowe. Klient zachowywać będzie wobec tych informacji standardy bezpieczeństwa i poufności nie mniejsze niż wobec własnych informacji oraz zgodne z przepisami prawa.

 

§10.

Płatność

 1. Płatności określone są w Umowie i Cenniku, przy czym mogą one ulegać zmianie w zależności parametrów tam określonych.
 2. Klient wyraża zgodę na wystawianie z tytułu świadczenia Usług faktur w formie elektronicznej i przesyłanie ich na adres mailowy Klienta wskazany w Umowie.
 3. EMS może wstrzymać się ze świadczeniem Usługi w razie opóźnienia w zapłacie całości lub części Płatności.

 

§11.

Czas trwania Umowy

 1. Strony w Umowie określają okres, na który jest ona zawarta.
 2. EMS ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
   1. nieuiszczenia przez Klienta w terminie Płatności,
   2. wykorzystania przez Klienta Systemu do celów sprzecznych z Umową, Regulaminem lub prawem,
   3. innego naruszenia przez Klienta postanowień Umowy lub Regulaminu, po uprzednim bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez EMS do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków.
 1. Wypowiedzenie Umowy zgodnie z ust. 2. powyżej nie wyłącza obowiązku zapłaty Płatności do końca trwania okresu Umowy.
 2. Zakończenie trwania Umowy (niezależnie od przyczyny) daje prawo do zablokowania lub usunięcia przez EMS dostępu do Konta Głównego i Kont Użytkowników, a w szczególności usunięcia wszelkich informacji wprowadzonych przez Klienta i Użytkowników do Systemu. W porozumieniu z Klientem EMS (na podstawie odrębnego pisemnego porozumienia) może pozostawić Konto Główne i Konta Użytkowników jako zablokowane, nie usuwając ich, w celu ich odblokowania przy zawarciu kolejnej umowy. W tym zakresie trwać pomiędzy Stronami będą niezbędne postanowienia Umowy, w szczególności w zakresie powierzenia danych osobowych.
 3. Z chwilą zakończenia trwania Umowy wszelkie informacje wprowadzone do Systemu przez Klienta i Użytkowników zostaną zarchiwizowane oraz przechowywane na serwerach do którym prawo ma EMS przez okres 60 miesięcy, po upływie tego okresu informacje te zostaną usunięte bezpowrotnie.
 4. Klient ma możliwość zakupu usługi eksportu informacji, o których mowa w ust. 5. powyżej, na podstawie odrębnego odpłatnego porozumienia.
 5. Zakończenie trwania Umowy, nie doprowadzi automatycznie do usunięcia jakichkolwiek danych zapisanych w Systemie, przy czym EMS nie gwarantuje ani nie odpowiada za możliwość skutecznego odczytu lub kopiowania tych danych bez zastosowania Systemu.

 

§12.

Postanowienie końcowe

 1. EMS może zmienić Regulamin, przy czym dla Klienta wiążąca jest treść Regulaminu z chwili zawarcia Umowy do czasu udostępnienia mu nowej wersji Regulaminu.
 2. Klient odpowiada za wszelkie działania Użytkowników, w szczególności za wszelkie naruszenia Regulaminu lub Umowy, a także wszelkie wyrządzone szkody.
 3. Wszelkie informacje, zawiadomienia, wezwania itp. EMS może kierować na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy podane przez Klienta w Umowie (ze skutkiem doręczenia na zasadach ogólnych).
 4. W razie rozbieżności postanowień Umowy i Regulaminu, przeważające znaczenie mają postanowienia Umowy.